ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЮЛИЕВСКА КОРИЯ   (Код в регистъра: 525)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 228.35 хектара

Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: с. Юлиево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-836 от 08.12.2009 г., бр. 8/2010 на Държавен вестник 836-2009 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на една от малкото запазени равнинни дъбови гори по поречието на р. Тунджа.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството с изключение на съоръжения за поддържане на благоприятен воден режим в защитената местност;
2. Забранява се изграждането на нови отводнителни канали и продълбочаването на съществуващите;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се промяна на начина на трайно ползване на земите, горите и водните площи в границата на защитената местност;
5. Забраняват се горскостопански дейности с изключение на създаване и поддържане на възобновителни участъци за възстановяване на местната растителност;
6. Забранява се залесяването с неместни за защитената местност видове;
7. Забранява се пашата на домашни животни във възобновителните участъци до укрепване на подраста;
8. Забранява се пашата на кози;
9. Забранява се паленето на огън;
10. Забранява се увреждането по какъвто и да е начин на вековните дървета на територията на защитената местност.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС