ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА   (Код в регистъра: 526)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 4.0 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Свищов, Населено място: с. Горна Студена

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-831 от 14.11.2011 г., бр. 96/2011 на Държавен вестник 831-2011 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване на растителен вид българска гърлица (Limonium bulgaricum Ancev) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се внасяне на неместни видове;
4. Забранява се залесяване;
5. Забранява се разораване.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС