ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЧИНАРИТЕ   (Код в регистъра: 527)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.13 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Родопи, Населено място: с. Белащица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-835 от 14.11.2011 г., бр. 96/2011 на Държавен вестник 835-2011 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на източен чинар (Platanus orientalis).

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство с изключение на ремонт и поддръжка на съществуващи сгради и съоръжения;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се унищожаване и повреждане на естествена растителност;
5. Забранява се провеждане на сечи с изключение на санитарни;
6. Забранява се залесяване с неместни и нехарактерни за района растителни видове;
7. Забранява се паша и бивакуване на домашни животни.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС