ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЛАЛЕ БАИР   (Код в регистъра: 531)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 10.2 хектара

Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Сотиря

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-937 от 20.12.2011 г., бр. 10/2012 на Държавен вестник 937-2011 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид арабска етионема (Aethionema arabicum) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се внасяне на неместни растителни видове;
4. Забранява се паша на домашни животни в периода от 15 април до 15 юли;
5. Забранява се палене на огън.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС