ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВЯТЪРНИЦА   (Код в регистъра: 533)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 52.78 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Долна Митрополия, Населено място: с. Комарево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-16 от 12.01.2012 г., бр. 14/2012 на Държавен вестник 16-2012 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на начина на трайно ползване и предназначението на земята;
2. Забранява се пряко или косвено унищожаване на екземпляри от вида вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.), както и на части от тях;
3. Забранява се разораване на имотите и създаване на трайни насаждения;
4. Забранява се залесяване;
5. Забранява се внасяне на неместни за района растителни и животински видове;
6. Забраняват се дейности, водещи до утъпкване и ерозиране на почвите.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС