ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ТРАКИЙСКИ РАВНЕЦ   (Код в регистъра: 534)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 8.03 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Марица, Населено място: с. Маноле

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-82 от 30.01.2012 г., бр. 18/2012 на Държавен вестник 82-2012 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид тракийски равнец (Achillea thracica) и нейното местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство, както и поставяне на временно преместваеми обекти;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни видове;
5. Забранява се залесяване;
6. Забранява се палене на огън.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС