ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ХРАСТЕВО   (Код в регистъра: 535)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 17.14 хектара

Местоположение:
Област: Смолян, Община: Девин, Населено място: гр. Девин

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-173 от 23.02.2012 г., бр. 26/2012 на Държавен вестник 173-2012 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на уникална вековна гора от черен бор с участие на горун, цер, обикновен габър, планински бряст, бук и др. и с групова структура, както и с цел възстановяване на най-старата защитена територия, обявена в България, по инициатива на лесовъдите от региона на Смолян.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждане на голи сечи, както и отсичане на стари и хралупести дървета;
2. Забранява се залесяване с неместни за района растителни видове;
3. Забранява се разселване на неместни за района животински видове;
4. Забранява се паша на домашни кози;
5. Забранява се бивакуване на хора и домашни животни;
6. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
7. Забранява се строителство на: нови пътища с трайна настилка; сгради и съоръжения с изключение на посетителски центрове, екопътеки и съпътстваща инфраструктура;
8. Забранява се палене на огън извън определените за това места;
9. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредители в горите.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС