ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


РЕКА ВЕСЕЛИНА   (Код в регистъра: 536)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 98.62 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: с. Къпиново, с. Миндя

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-359 от 04.05.2012 г., бр. 37/2012 на Държавен вестник 359-2012 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на крайречни гори от елши (Alnus spp.), върби (Salix spp.) и тополи (Populus spp.), смесени термофилни дъбови гори и стари речни корита, със съобщества от влаголюбива растителност по поречието на река Веселина;
2. Опазване на местообитания на защитени, редки и уязвими растителни и животински видове, като: елвезиево кокиче (Galanthis elwesii), балкански щипок (Sabanejewia balcanica), дъждовник (Salamandra salamandra), обикновен (малък) тритон (Triturus vulgaris), голям гребенест тритон (Tritutus karelinii), жълтокоремна бумка (Bombina variegata), жаба дър- весница (Hyla arborea), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);
3. Опазване на местообитания на защитени, редки и уязвими животински видове, като: сива чапла (Ardea cinerea), малък воден бик (Ixobrichus minutus), черен щъркел (Ciconia nigra), обикновен мишелов (Buteo buteo), малък ястреб (Accipiter nisus), сокол орко (Falco subbuteo), ливаден дърдавец (Crex crex), зеленоножка (Gallinula chloropus), голям горски водобегач (Tringa ochropus), чухал (Otus scops), земеродно рибарче (Alcedo atthis), обикновен пчелояд (Merops apiaster), сив кълвач (Picus canus), тръстиково шаварче (Acrocephalus arundinaceus), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), градинска овесарка (Emberiza hortulana), видра (Lutra lutra) и др.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство, с изключение на дейности по възстановяване естествения характер на водните екосистеми, изграждане на екопътеки, беседки и заслони за обществено ползване, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;
2. Забраняват се промени в естественото водно течение на реката, пресушаване на влажни зони и всякакви хидромелиоративни дейности, с изключение на такива за възстановяване на естествения воден режим на реката и свързаните с нея водни обекти;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се добив и изземване на инертни материали;
5. Забранява се разораване на пасища и мери;
6. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на отгледни, и сечи, свързани с премахване на неместни храстови и дървесни видове, като при провеждането на сечите не се маркират за отсичане стари дървета и дървета с хралупи и гнезда, освен ако не представляват пряка заплаха за преминаващи по пътищата и пътеките хора и превозни средства;
7. Забранява се прочистване на дървесната растителност около водните течения с цел увеличаване на речната проводимост, с изключение на отделни дървета, паднали в речното легло;
8. Забраняват се всякакви горскостопански мероприятия по време на размножителния период на птиците от 1 март до 31 август;
9. Забранява се палене на огън освен на определени за това места;
10. Забранява се внасяне на неместни диви растителни и животински видове.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС