ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЛОЗЕНСКИ ПЪТ   (Код в регистъра: 54)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 31.99 хектара

Местоположение:
Област: Хасково, Община: Свиленград, Населено място: гр. Свиленград

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.294 от 28.04.1980 г., бр. 51/1980 на Държавен вестник 294-1980 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД257 от 17.07.1995 г., бр. 69/1995 на Държавен вестник 257-1995 г.
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-257 от 17.07.1995 г., бр. 69/1995 на Държавен вестник 257-1995 г.
3. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-701 от 19.10.2009 г., бр. 86/2009 на Държавен вестник 701-2009 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на блатно кокиче;

Режим на дейности:
1. Забраняват се дейности, с които се нарушава водният режим на защитената местност и строителството, освен свързаното с изграждане на инфраструктурни обекти от обществено и/или национално значение при запазване на условията и възможностите за извършване на възстановителни дейности, включително оводняване на защитената местност;
2. Забранява се разораване или използване на земите по начин, който води до увреждане или унищожаване на блатното кокиче;
3. Забранява се пашата на домашни животни
4. Забранява се събиране на листо-стеблена маса от блатно кокиче чрез изскубване или чрез изрязване на височина, по-малка от 5 - 7 см от повърхността на земята;
5. Забранява се косене на тревата преди узряване семената на блатното кокиче.
6. Разрешава се вземане на подходящи мерки за подобряване на водния режим и състоянието на блатното кокиче след съгласуване с МОС;
7. Разрешава се събиране на блатно кокиче в определени от МОС количества.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС