ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЖИНГОВ БРЯСТ   (Код в регистъра: 540)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 11.67 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Хаджидимово, Населено място: с. Гайтаниново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул."Свобода" № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-452 от 08.06.2012 г., бр. 53/2012 на Държавен вестник 452-2012 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителните видове: Кристална ричия (Riccia crustatata), Еднодомна мания (Mania androgyna), Триделна манния (Mannia triandra), Славянско котенце (Pulsatilla slaviankae), Паяковидна пчелица (Ophrys sphegodes ssp. mammosa), Обикновен анакамптис (Anacamptis pyramidalis), Пурпурен салеп (Orchis purpurea), Тризъбест салеп (Оrchis tridentatа) и Обикновен салеп (Orchis morio), и тяхното местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни видове;
5. Забранява се залесяване.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС