ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГОЛО БЪРДО - НАХОДИЩЕ НА МУХОВИДНА ПЧЕЛИЦА   (Код в регистъра: 541)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 10.62 хектара

Местоположение:
Област: Перник, Община: Радомир, Населено място: с. Червена могила

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Перник - ул."Благой Гебрев" 15, п.к.102

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-453 от 08.06.2012 г., бр. 53/2012 на Държавен вестник 453-2012 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид Муховидна пчелица (Ophrys insectifera L.) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се прокарване на пътища за извозване на дървесина и изграждане на временни горски складове;
3. Забранява се палене на огън;
4. Забранява се внасяне на неместни за района растителни видове.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС