ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БЕГЛИК ТАШ - РОПОТАМО   (Код в регистъра: 544)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 727.9 хектара

Местоположение:
1. Област: Бургас, Община: Приморско, Населено място: гр. Приморско
2. Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-664 от 22.08.2012 г., бр. 70/2012 на Държавен вестник 664-2012 г.

Документи за промяна:

Заповед No.РД-105 от 05.02.2013 г., бр. 19/2013 на Държавен вестник 105-2013 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво ново строителството;
2. Забранява се паша на кози и свине;
3. Забраняват се голи сечи и залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;
4. Разрешава се ползването на горите като такива със специално предназначение;
5. Разрешава се регулиране числеността на дивеча;
6. Разрешава се ползване на пасищни площи, ливади и обработваеми земи;
7. Разрешава се ползване на пясъчната ивица за плажуване.

Припокриване (частично или пълно):
1. Природна забележителност: СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ,фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос
2. ЗЗ по директивата за местообитанията: Ропотамо
3. ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Ропотамо


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС