ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГЛУХАРЧЕВИДНА ЖЪЛТИЦА   (Код в регистъра: 546)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.8 хектара

Местоположение:
Област: Монтана, Община: Вършец, Населено място: гр. Вършец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-643 от 14.08.2012 г., бр. 75/2012 на Държавен вестник 643-2012 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид глухарчевидна жълтица (Leontodon saxatilis Lam.) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни растителни видове.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС