ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. ТЕНЕВО   (Код в регистъра: 55)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 30.32 хектара

Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Тенево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.503 от 08.07.1980 г., бр. 65/1980 на Държавен вестник 503-1980 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-947 от 28.12.2007 г., бр. 32/2008 на Държавен вестник 947-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествена ясенова и брястова гора и характерен пейзаж.

Режим на дейности:
1. Забранява се пашата на домашни животни
2. Забранява се повреждане на горската растителност
3. Забранява се преследването на дивите животни и нарушаване на местообитанията им
4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя ландшафта.
5. Забранява се извършването на каквото и да е строителство освен предвиденото по устройствения проект за защитената територия
6. Разрешава се в горите да се водят отгледни и санитарни сечи, съгласувани с районната инспекция за опазване на природната среда


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС