ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА УЕХТРИЦОВА УРОКА - С. ОСТРИЦА   (Код в регистъра: 552)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 36.58 хектара

Местоположение:
Област: Русе, Община: Две могили, Населено място: с. Острица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-19 от 11.01.2013 г., бр. 9/2013 на Държавен вестник 19-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид Уехтрицова урока (Bupleurum iechtritzianum S.Stoyanov) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
4. Забранява се внасяне на неместни видове;
5. Забранява се извеждане на сечи и залесяване в нискостъблени гори, с изключение на санитарни сечи;
6. Забранява се късане, изкореняване, бране и унищожаване на екземпляри от вида Уехтрицова урока;
7. Забранява се палене на огън и опожаряване.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС