ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ДАНЕВАТА ЧЕШМА   (Код в регистъра: 553)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.2 хектара

Местоположение:
Област: Хасково, Община: Ивайловград, Населено място: с. Белополяне

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-20 от 11.01.2013 г., бр. 9/2013 на Държавен вестник 20-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид Триразделнолистен ериолобус (Eriolobus trilobata M.J.Roem.) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
4. Забранява се паша и бивакуване на животни;
5. Забранява се разораване и разкопаване в местността;
6. Забранява се сеч на дървесна растителност, с изключение на санитарна и отгледна сеч с цел подобряване състоянието на вида обект на защита.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС