ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА ВЕБИЕВ ДИВ БАДЕМ   (Код в регистъра: 557)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 14.95 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Струмяни, Населено място: с. Палат

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул."Свобода" № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-32 от 16.01.2013 г., бр. 14/2013 на Държавен вестник 32-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид Вебиев див бадем (Amygdalus webii), и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни видове.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС