ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА РУЖЕВИДНА ПОВЕТИЦА   (Код в регистъра: 559)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.43 хектара

Местоположение:
Област: Видин, Община: Ново село, Населено място: с. Ново село

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-34 от 16.01.2013 г., бр. 14/2013 на Държавен вестник 34-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид Ружевидна поветица (Convolvulus althaeoides L.), и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението на земята;
2. Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се разораване, разкопаване и друг вид обработка на земята;
5. Забранява се използване на хербициди;
6. Забранява се залесяване;
7. Забранява се внасяне на неместни видове.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС