ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН   (Код в регистъра: 560)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 11.73 хектара

Местоположение:
Област: Хасково, Община: Тополовград, Населено място: с. Българска поляна

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-35 от 16.01.2013 г., бр. 14/2013 на Държавен вестник 35-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид Жлезист лопен (Verbascum purpureum), и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство с изключение на дейности, свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забраняват се сечи с изключение на санитарни;
5. Забранява се залесяване;
6. Забранява се паша на домашни животни до началото на месец юли;
7. Забранява се палене на огън.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС