ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЛЯЛИНЦИ   (Код в регистъра: 561)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 6.93 хектара

Местоположение:
Област: Перник, Община: Трън, Населено място: с. Лялинци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Перник - ул."Благой Гебрев" 15, п.к.102

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-174 от 22.02.2013 г., бр. 24/2013 на Държавен вестник 174-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид Панчичево секирче (Lathyrus pancicii (Jurisic) Adamovic) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
4. Забранява се внасяне на неместни видове;
5. Забранява се разораване на имотите и изкореняване на растителния вид.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС