ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПИРИНСКО ЛАЛЕ   (Код в регистъра: 568)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 21.58 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Хаджидимово, Населено място: с. Копривлен

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул."Свобода" № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-234 от 11.03.2013 г., бр. 33/2013 на Държавен вестник 234-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителните видове: Пиринско лале (Tulipa pirinica Delip.), Дреновска ведрица (Fritillaria drenovskii), Кристална ричия (Riccia crustata), Славянско котенце (Pulsatilla slaviankae), Недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum), Оливиеров минзухар (Crocus olivieri), Стрибърниева каменоломка (Saxifraga stribrnyi), Паяковидна пчелица (Ophrys sphegodes ssp. mammosa), Пърчовка (Himantoglossum caprinum), Обикновен салеп (Orchis morio) и Пурпурен салеп (Orchis purpurea) и техните местообитания.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство с изключение на дейности, свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни видове;
5. Забранява се бране и изкореняване на екземпляри от видовете растения, обект на защита;
6. Забранява се паша и утъпкване в периода на цъфтеж и узряване на семената (от началото на май до края на юли);
7. Забранява се залесяване.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС