ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПРОБИТИЯ КАМЪК - ЦАР - БОРИСОВИЯ ЛОПЕН   (Код в регистъра: 575)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 79.98 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Провадия, Населено място: с. Равна

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-646 от 05.09.2006 г., бр. 85/2006 на Държавен вестник 646-2006 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-476 от 28.05.2013 г., бр. 56/2013 на Държавен вестник 476-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Запазването на територия с характерен ландшафт, включващ забележителни скални образувания, представляващи местообитания на защитени и приоритетни за опазване видове птици (орел змияр, малък лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, бухал, козодой), защитени животински (пъстър пор, горски сънливец, голям и малък поковонос, голям нощник, ръждив вечерник, кафяво прилепче) и растителни видове (Цар-Борисов лопен, голоосилесто коило, борзеанов игловръх, картъловиден карамфил) и техните местообитания, както и предоставяне на възможност за научни изследвания, образователна дейност и развитие на устойчив туризъм.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се строителство с изключение на дейности, свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
4. Забранява се поставяне на временно преместваеми обекти;
5. Забранява се увреждане на скални образувания и изземване на скални фрагменти;
6. Забранява се скално катерене, алпинизъм и други екстремни спортове;
7. Забранява се бивакуване и палене на огън;
8. Забранява се в поземлен имот № 000504 внасяне на неместни видове;
9. Забранява се в поземлен имот № 000504 паша на домашни животни в периода от 1 март до 31 юли;
10. Забранява се в поземлен имот № 000504 разораване, разкопаване и залесяване на нови площи.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС