ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ   (Код в регистъра: 578)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 2.25 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Девня, Населено място: гр. Девня

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-569 от 17.07.2013 г., бр. 69/2013 на Държавен вестник 569-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид - Наделенолистно великденче (Veronica multifida L.) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се строителство с изключение на дейности, свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
4. Забранява се поставяне на временно преместваеми обекти;
5. Забранява се внасяне на неместни видове;
7. Забранява се разораване, разкопаване и залесяване;
8. Забранява се бивакуване и палене на огън.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Девненски хълмове


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС