ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


АРАП ЧАЛ   (Код в регистъра: 58)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 220.8 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Велинград, Населено място: с. Света Петка

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.196 от 19.03.1981 г., бр. 34/1981 на Държавен вестник 196-1981 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на застрашени видове - глухар и лещарка.

Режим на дейности:
1. Забранява се повреждането на горската растителност
2. Забранява се пашата на домашни животни
3. Забранява се преследването или безпокоенето на дивите животни и взимането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването на гнездата и леговищата им
4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността
5. Забранява се използване на химически средства за борба с горските вредители
6. Разрешава се зимното подхранване на птиците
7. Разрешава се поддържане на поляните чрез отстраняване на самонанасящата се по тях дървесна и храстова растителност
8. Забранява се
9. Разрешава се откриването на нови поляни
10. Разрешава се извеждането на санитарни сечи


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС