ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


УЛТРАБАЗИЧНИ СКАЛИ С ПИОНЕРНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ   (Код в регистъра: 580)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 125.12 хектара

Местоположение:
Област: Кърджали, Община: Кирково, Населено място: с. Крилатица, с. Чичево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-568 от 17.07.2013 г., бр. 77/2013 на Държавен вестник 568-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на серпентинитни хабитати, включващи голям брой редки, застрашени и ендемични растителни видове, много от които защитени по реда на Закона за биологичното разнообразие: скална поветица (Convolvulus boissieri), Странджанско сапунче (Saponaria stranjensis), Родопска етионема (Aethionema rhodopaeum), Павлово омразниче (Onosma pavlovae), Клиновидно изтравниче (Asplenium cuneifolium), Пеперудоцветен салеп (Orhis papilionaceae), Родопска горска майка (Lathraea rhodopaea), Румелийско подрумиче (Anthemis rumelica).

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство с изключение на дейности, свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се залесяване;
5. Забранява се внасяне на неместни видове.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС