ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧЕ - С. БУЧИН ПРОХОД   (Код в регистъра: 583)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 2.15 хектара

Местоположение:
Област: София, Община: Костинброд, Населено място: с. Бучин проход

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-647 от 15.08.2013 г., бр. 80/2013 на Държавен вестник 647-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид Блатно секирче (Lathyrus palustris L.) и неговото местообитание;

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3. Забраняват се дейности, водещи до осушаване на терена;
4. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
5. Забранява се внасяне на неместни растителни видове;
6. Забранява се подхранване с изкуствени торове;
7. Забранява се разораване;
8. Забранява се палене на огън;
9. Забранява се събиране на индивиди и растителен материал от вида Блатно секирче с изключение за научни цели.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС