ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЛЮБИНА СКАЛА   (Код в регистъра: 585)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 46.07 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Сандански, Населено място: с. Кръстилци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул."Свобода" № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-93 от 04.02.2014 г., бр. 16/2014 на Държавен вестник 93-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид – Вебиев див бадем (Amygdalus webii Spach.) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни растителни видове.

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Огражден - Малешево
2. ЗЗ по директивата за птиците: Рупите


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС