ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА БЛАТЕН ПЛАУН - С. ДРАГОЙЧИНЦИ   (Код в регистъра: 586)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 8.44 хектара

Местоположение:
Област: Кюстендил, Община: Трекляно, Населено място: с. Драгойчинци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Перник - ул."Благой Гебрев" 15, п.к.102

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-143 от 18.02.2014 г., бр. 24/2014 на Държавен вестник 143-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителeн вид – блатен плаун (Lycopodiella inundata) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни растителни видове;
5. Забранява се промяна в хидроложкия режим.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Кървав камък


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС