ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ - БРЕНИЦА   (Код в регистъра: 589)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 3.19 хектара

Местоположение:
Област: Силистра, Община: Тутракан, Населено място: с. Бреница

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-170 от 17.03.2015 г., бр. 33/2015 на Държавен вестник 170-2015 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на защитения растителен вид - пролетно ботурче (Cyclamen coum.), и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни видове;
5. Забранява се провеждане на голи сечи;
6. Забраняват се горскостопански мероприятия, с които се подменя видовият състав на съществуващото горско насаждение;
7. Забранява се използването на техника за извличане на дървесина и обособяването на временни складове при извеждането на сечите в горите;
8. Забранява се разполагане на пчелини;
9. Забранява се паша на домашни животни.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС