ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЕЛИЯТА   (Код в регистъра: 59)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 30.0 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Никопол, Населено място: с. Бацова махала

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.282 от 10.04.1981 г., бр. 36/1981 на Държавен вестник 282-1981 г.

Цели на обявяване:
1. Характерна крайречна гора с отделни вековни дървета;

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви дейности като нараняване на стъблата, чупене на клони и други, които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се преминаването и паркирането на моторни превозни средства
3. Забранява се пашата на кози
4. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на защитената местност
5. Забранява се извеждането на сечи освен санитарни


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС