ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА ВЕНЕРИН КОСЪМ   (Код в регистъра: 62)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.5 хектара

Местоположение:
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: гр. Кърджали, с. Резбарци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.1114 от 03.12.1981 г., бр. 101/1981 на Държавен вестник 1114-1981 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на венерин косъм - Adiantum capilus veneris.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакви действия, като нараняване на стъблата, късане на цветовете или изкореняване на растенията
2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства
3. Забранява се пашата на домашни животни
4. Забранява се безпокоенето на дивите животни, вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването на гнездата и леговищата им
5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим
6. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на защитената местност


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС