ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


САМОДИВСКА ПОЛЯНА   (Код в регистъра: 71)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 132.6 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Батак, Населено място: гр. Батак

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.449 от 25.04.1984 г., бр. 40/1984 на Държавен вестник 449-1984 г.

Документи за промяна:

Приемане на План за управление със Заповед No.РД-157 от 06.03.2009 г., бр. 24/2009 на Държавен вестник 157-2009 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на красива местност за отдих и туризъм.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство, извън утвърденото по устройствените проекти
2. Забранява се разкриването на кариери, извършването на минно-геоложки и други дейности, с които се нарушава естествения облик на защитените местности.
3. Забранява се ловуването
4. Разрешава се събирането на семена от семенните бази и използване на сенокосните площи за добив на сено
5. Разрешава се в горите да се водят ландшафтни сечи с оглед запазване на характерния пейзаж

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Западни Родопи


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС