ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МЪГЛИЖКАТА КЛИСУРА   (Код в регистъра: 73)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 239.64 хектара

Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: гр. Мъглиж

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.309 от 10.04.1986 г., бр. 34/1986 на Държавен вестник 309-1986 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-945 от 28.12.2007 г., бр. 32/2008 на Държавен вестник 945-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство освен предвиденото в устройствените проекти
2. Забранява се сечи, освен отгледни и санитарни, или съгласно устройствените проекти
3. Забранява се разкриването на кариери, минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността или водния и режим
4. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства
5. Забранява се ловуване
6. Забранява се повреждане или унищожаване на скалните и пещерни образувания, археологичните и исторически обекти
7. Разрешават се мероприятия за подхранване на дивеча
8. Разрешава се зарибяване на реките и спортен риболов
9. Разрешава се ползване на сенокосните площи за добив на сено
10. Разрешава се залесяване с характерни за районите дървесни видове
11. Разрешава се паша на домашни животни (без кози) регулирана в зависимост от състоянието на насажденията и тревната покривка

Припокриване (частично или пълно):
Природна забележителност: ГОЛЕМИЯ СКОК


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС