ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СВЕТИ ГЕОРГИ   (Код в регистъра: 74)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 5.7 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Септември, Населено място: с. Варвара

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.202 от 11.03.1987 г., бр. 25/1987 на Държавен вестник 202-1987 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче;

Режим на дейности:
1. Забранява се разораване на земите
2. Забранява се промяна на водния режим
3. Забранява се замърсяване с химически вещества
4. Забранява се паша на добитък
5. Забранява се късане и изкореняване на блатното кокиче и другата растителност
6. Забранява се други дейности, с които се нарушава нормалния растеж и развитие на блатното кокиче
7. Разрешава се коситба след 30 юни
8. Разрешават се мероприятия за възстановяване, при необходимост на естествения воден режим


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС