ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДЕБЕЛАТА КОРИЯ   (Код в регистъра: 75)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.43 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Калояново, Населено място: с. Черноземен

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.202 от 11.03.1987 г., бр. 25/1987 на Държавен вестник 202-1987 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-850 от 07.11.2006 г., бр. 6/2007 на Държавен вестник 850-2006 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-850 от 07.11.2006 г., бр. 6/2007 на Държавен вестник 850-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче;

Режим на дейности:
1. Забранява се разораване и разкопаване на земите;
2. Забранява се промяна в начина на трайно ползване на земята;
3. Забранява се изкореняване на екземпляри от блатно кокиче;
4. Забранява се косене на тревната растителност преди 20 юни;
5. Забранява се паша и бивакуване на хора и домашни животни преди 20 юни;
6. Забранява се провеждането на дърводобивни дейности за периода 30.ХI. - 20.VI, както и в случаите на преовлажнени почви;
7. Забранява се изкореняване на дървесна и храстова растителност;
8. Забранява се залесяването на местността с неместни за района дървесни и храстови видове;
9. Забранява се замърсяване с отпадъци;
10. Забранява се паленето на огън;
11. Забранява се строителството;
12. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС