ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СТАРИЯТ ДЪБ   (Код в регистъра: 76)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 98.28 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Свищов, Населено място: с. Вардим

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.575 от 05.03.1971 г., бр. 25/1971 на Държавен вестник 1-6-76-575-1971


Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.939 от 22.07.1988 г., бр. 60/1988 на Държавен вестник 939-1988 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-883 от 25.11.2013 г., бр. 6/2014 на Държавен вестник 883-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на островна заливна екосистема вардимски дъб и колонии водолюбиви птици;

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство и други дейности, с които се влошава водния режим на обекта
2. Забранява се извеждане на сечи в насажденията от вардимски дъб, освен отгледни и санитарни
3. Забранява се ловуване в периода 28 февруари - 1 септември
4. Забранява се паша на домашни животни
5. Забранява се безпокоене, улавяне и опръстеняване на птиците
6. Разрешава се извеждане на голи сечи на малки площи до 5 дка в тополовите насаждения през периода от 1 септември до 28 февруари
7. Разрешава се залесяване на сечищата с вардимски дъб и върба
8. Разрешава се провеждане на научно-изследователска дейност със съгласие на Комитета за опазване на природната среда
9. Разрешава се провеждане на мероприятия за подобряване водния режим на обекта, съгласувано с Комитета за опазване на природната среда

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по двете директиви: Остров Вардим


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС