ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЧИБУЦИТЕ   (Код в регистъра: 79)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 4.8 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Сърница, Населено място: гр. Сърница

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.25 от 09.01.1989 г., бр. 7/1989 на Държавен вестник 25-1989 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на единственото у нас находище на върболистен тъжник.

Режим на дейности:
1. Забранява се разкриването на кариери, минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността или водния и режим
2. Забранява се всякакво строителство
3. Забранява се късане или изкореняване на тревисти растения и храсти
4. Забранява се паша на домашни животни
5. Забранява се извеждане на сечи освен отгледни и санитарни


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС