ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВЕЛЕКА   (Код в регистъра: 81)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1546.3 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Малко Търново, Населено място: с. Бръшлян, с. Звездец, с. Стоилово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.76 от 18.01.1989 г., бр. 9/1989 на Държавен вестник 76-1989 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване на първичните горски екосистеми и живописния каньон на р.Велека

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство, разкриването на кариери, минно-геоложки и други дейности, с които изменя естествения облик на местността или водния и режим
2. Забранява се извеждане на сечи, освен отгледни, санитарни и селекционни
3. Забранява се ловуване , освен регулиране числеността на хищници (лисици, чакали, диви кучета, диви прасета) в периода 1 септември - 1 март, при доказана необходимост.
4. Забранява се безпокоене и улавяне на диви животни, събиране и унищожаване на яйцата и гнездата на птиците
5. Забранява се късане на цветя
6. Забранява се използване на химически средства за растителна защита
7. Забранява се събиране на билки, гъби и горски плодове за търговски и промишлени цели
8. Забранява се залесяване с иглолистни и други нехарактерни за района дървесни видове
9. Разрешава се паша на домашни животни, без кози
10. Разрешава се използването на химически средства за растителна защита в обработваемите земи от поземления фонд
11. Разрешава се стопанисване на земите от поземления фонд по традиционният начин на стопанисване

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: СТРАНДЖА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС