ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


АЛДОМИРОВСКО БЛАТО   (Код в регистъра: 83)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 129.36 хектара

Местоположение:
Област: София, Община: Сливница, Населено място: с. Алдомировци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.506 от 09.05.1989 г., бр. 43/1989 на Държавен вестник 506-1989 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествените местообитания на защитени и редки видове водолюбиви птици и растителните асоциации на 40 вида висши растения.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим
2. Забранява се унищожаване на блатната растителност, опожаряване на тръстиката и др.
3. Забранява се замърсяване водите на блатото и прилежащите площи
4. Забранява се ловуване
5. Забранява се безпокоене на птиците през размножителния период, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им
6. Забранява се внасянето и развъждането на видове гръбначни животни без съгласуване с Комитета за опазване на природната среда и БАН
7. Разрешава се разумно ползване на водите за напояване и мероприятия за поддържане на естественото водно ниво в блатото
8. Разрешава се възстановяване на ихтиофауната
9. Разрешава се провеждане на спортен риболов от брега на езерото в периода 1 август - 30 март
10. Разрешава се пашуване с пастир на овце и едър рогат добитък единствено в прилежащите ливади


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС