ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЛАДНИЩЕТО   (Код в регистъра: 85)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 68.3 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Средец, Населено място: с. Вълчаново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.170 от 16.02.1990 г., бр. 18/1990 на Държавен вестник 170-1990 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици.

Режим на дейности:
1. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата, събиране на яйцата на малките им;
2. Забранява се ловуването;
3. Забраняват се сечи освен санитарни;
4. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС