ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СТАМОПОЛУ   (Код в регистъра: 92)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 40.0 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Приморско, Населено място: гр. Приморско

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.332 от 16.05.1991 г., бр. 43/1991 на Държавен вестник 332-1991 г.

Международен статус:
Рамсарска конвенция

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествени горски съобщества от благун, горун, източен бук с подлес от странджанска зеленика и странджанска боровинка, както и местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим
2. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове
3. Забранява се сечи, освен санитарни и отгледни
4. Забранява се късане на диворастящи растения
5. Забранява се използване на химически средства за растителна защита в земите от селскостопанския фонд
6. Забранява се паша на кози и свине
7. Забранява се безпокоене на птиците през размножителния период, разваляне на гнездата, събиране на яйцата и малките им
8. Забранява се ловуване
9. Разрешава се зарибяване с месни видове риба
10. Разрешава се спортен риболов от брега на езерото с въдица в периода 30 юни - 1 март
11. Разрешава се косене или палене на тръстика след съгласуване с Министерството на околната среда и БАН
12. Разрешава се паша и водопой на овце и едър рогат добитък

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Ропотамо


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС