ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СЛОНА   (Код в регистъра: 95)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 13.67 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Елена, Населено място: с. Тодювци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.333 от 16.05.1991 г., бр. 43/1991 на Държавен вестник 333-1991 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-658 от 13.10.2017 г., бр. 91/2017 на Държавен вестник 658-2017 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна дъбова гора;

Режим на дейности:
1. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и естествения облик на местността
2. Забранява се строителство на сгради и пътища
3. Забранява се чупене, драскане и повреждане по какъвто и да е начин на скалните и пещерни образувания
4. Забранява се залесяване с неприсъщи за района дървесни и храстови видове, бране на диви цветя, събиране на билки, кастрене, чупене на клони и увреждане на вековните дървета
5. Забранява се извеждане на сечи, освен санитарни и отгледни
6. Забранява се паша на домашни животни
7. Забранява се разрушаване на гнезда, леговища, събиране на яйца на птици и техните малки, събиране и изнасяне на прилепно гуано
8. Забранява се ловуване
9. Разрешава се провеждане на експедиции за проучване на пещерите с разрешение на стопанина и след съгласуване с РИОСВ.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС