ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


Бакърлъка   (Код в регистъра: BG0002077)

Категория: ЗЗ по директивата за птиците

Карта:

Карта на обекта


Площ: 33507.89 хектара

Местоположение:
1. Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: гр. Бургас
2. Област: Бургас, Община: Приморско, Населено място: с. Веселие
3. Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол, гр. Черноморец, с. Равадиново, с. Росен

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-530 от 26.05.2010 г., бр. 49/2010 на Държавен вестник 2-1-2077-530-2010


Досие на Защитена зона (препратка):

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Поен лебед (Cygnus cygnus), Малък нирец (Mergus albellus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus milvus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Средна пъструшка (Porzana parva), Сив жерав (Grus grus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus minutus), Речна рибарка (Sterna hirundo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan);
2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Клопач (Anas clypeata), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Планинска потапница (Aythya marila), Обикновена гага (Somateria mollissima), Среден нирец (Mergus serrator), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina), Голям свирец (Numenius arquata), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка буревестница (Larus canus), Пчелояд (Merops apiaster), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans).

Режим на дейности:
1. Забранява се залесяването на пасища, ливади и мера, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
2. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища;
3. Забранява се косенето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност в периода от 1 март до 15 август;
4. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;
5. Забранява се изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник" има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и с изключение на тези за самостоятелно захранване на обекти.

Припокриване (частично или пълно):
1. Защитена местност: БАКЪРЛЪКА
2. Защитена местност: КОЛОКИТА
3. Защитена местност: НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ В МЕСТНОСТТА БЛАТОТО
4. Защитена местност: ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР
5. Поддържан резерват: ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ
6. Природна забележителност: НОС АГАЛИНА
7. Природна забележителност: НОС ЧЕРВЕНКА
8. Природна забележителност: ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ КЪМПИНГИТЕ ЗЛАТНА РИБКА И ГРАДИНА


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС