ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


Карлуковски карст   (Код в регистъра: BG0000332)

Категория: ЗЗ по директивата за птиците

Карта:

Карта на обекта


Площ: 14210.79 хектара

Местоположение:
1. Област: Враца, Община: Бяла Слатина, Населено място: с. Драшан
2. Област: Враца, Община: Мездра, Населено място: с. Горна Бешовица
3. Област: Враца, Община: Роман, Населено място: с. Долна Бешовица, с. Камено поле, с. Кунино
4. Област: Ловеч, Община: Луковит, Населено място: гр. Луковит, с. Карлуково, с. Петревене, с. Тодоричене
5. Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: гр. Червен бряг, с. Бресте, с. Горник, с. Реселец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Враца - ул."Екзарх Йосиф" 81
2. Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-788 от 29.10.2008 г., бр. 105/2008 на Държавен вестник 2-1-332-788-2008


Досие на Защитена зона (препратка):

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Осояд (Pernis apivorus), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), Ливаден дърдавец (Crex crex), Турилик (Burhinus oedicnemus), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);
2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Пчелояд (Merops apiaster).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни горски пояси) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни видове.

Припокриване (частично или пълно):
1. Защитена местност: ЩЪРКА
2. Природна забележителност: ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА
3. Природна забележителност: КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА БАНКОВИЦА
4. Природна забележителност: КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА
5. Природна забележителност: КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА СВИРЧОВИЦА
6. Природна забележителност: КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ХАЙДУШКА ДУПКА
7. Природна забележителност: КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРИ ТЕМНАТА ДУПКА, ПРОХОДНА, СВИРЧОВИЦА, БАНКОВИЦА, ХАЙДУШКА ДУПКА
8. Природна забележителност: КУПЕНИТЕ
9. Природна забележителност: ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА
10. Природна забележителност: ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ
11. Природна забележителност: СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В М. СРУПАНИЦА
12. Природна забележителност: СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО
13. Природна забележителност: СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА
14. Природна забележителност: СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ
15. Природна забележителност: СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА
16. Природна забележителност: СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ
17. Природна забележителност: ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС