ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


Река Янтра   (Код в регистъра: BG0000610)

Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията

Карта:

Карта на обекта


Площ: 13899.88 хектара

Местоположение:
1. Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: гр. Велико Търново, с. Ветринци, с. Леденик, с. Никюп, с. Пушево, с. Самоводене, с. Шемшево
2. Област: Велико Търново, Община: Горна Оряховица, Населено място: гр. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, с. Върбица, с. Горски долен Тръмбеш, с. Драганово, с. Крушето, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра
3. Област: Велико Търново, Община: Лясковец, Населено място: гр. Лясковец, с. Козаревец
4. Област: Велико Търново, Община: Полски Тръмбеш, Населено място: гр. Полски Тръмбеш, с. Каранци, с. Куцина, с. Петко Каравелово, с. Раданово
5. Област: Велико Търново, Община: Стражица, Населено място: с. Бряговица
6. Област: Габрово, Община: Габрово, Населено място: гр. Габрово, с. Гръблевци, с. Мичковци
7. Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с. Гостилица, с. Каломен, с. Скалско, с. Славейково, с. Чуково, с. Янтра
8. Област: Русе, Община: Борово, Населено място: с. Брестовица
9. Област: Русе, Община: Бяла, Населено място: гр. Бяла, с. Ботров, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Стърмен
10. Област: Русе, Община: Ценово, Населено място: с. Белцов, с. Беляново, с. Джулюница, с. Долна Студена, с. Кривина, с. Новград, с. Ценово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68
2. Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-401 от 12.07.2016 г., бр. 62/2016 на Държавен вестник 2-2-610-401-2016


Документи за промяна:

Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-966 от 20.12.2013 г., бр. 9/2014 на Държавен вестник

Досие на Защитена зона (препратка):

Цели на обявяване:
1. Опазване на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на посочени в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние;
2. Подобряване при необходимост на състоянието на типове природни местообитания, посочени в т. 2.1, и на местообитания на видовете, посочени в т. 2.2;
3. Възстановяване при необходимост на типове природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техните популации.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР: Типовете природни местообитания -1530* Панонски солени степи и солени блата, 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition, 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. , 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества, 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества, 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, 6510 Низинни сенокосни ливади, 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, 8310 Неблагоустроени пещери, 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus, 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens, 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, 91W0 Мизийски букови гори, 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа;
2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР: 2.2.1. бозайници: Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilu scitellus), Пъстър пор (Vormela peregusna), Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), *Европейски вълк (Canis lupus), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Остроух нощник (Myotis blythii), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Дългоух нощник (Myotis bechsteinii); 2.2.2. земноводни и влечуги: Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Добруджански тритон (Triturus dobrogicus), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe sauromates); 2.2.3. риби: Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa immaculata), Распер (Aspius aspius), Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Белопера кротушка (Gobio albipinnatus), Балканска кротушка (Gobio kessleri), Балканска кротушка (Gobio uranoscopus), Високотел бибан (Gymnocephalus baloni), Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), Виюн (Misgurnus fossilis), Сабица (Pelecus cultratus), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Малка вретенарка (Zingel streber), Голяма вретенарка (Zingel zingel), Украинска минога (Eudontomyzon mariae), Голям щипок (Cobitis elongata); 2.2.4. безгръбначни: Бисерна мида (Unio crassus), Лицена (Lycaena dispar), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), *Алпийска розалия (Rosalia alpina), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), *Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), Ценагрион (Coenagrion ornatum), Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis).

Режим на дейности:
1. Забранява се въвеждане на неместни растителни видове в ливади, пасища, мери, естествени водни обекти, блата, мочурища и дерета, както и умишлено внасяне на чужди видове;
2. Забранява се употребата на минерални торове в ливади, пасища, мери и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия;
3. Забранява се движение на МПС извън съществуващи пътища (вкл. горски, селскостопански, ведомствени такива) в неурбанизирани територии освен за провеждане на селскостопански, горскостопански, аварийни и контролни дейности или по предварително съгласувани по съответния ред маршрути;
4. Забранява се промяната на начина на трайно ползване, разораването, залесяването и превръщането в трайни насаждения на ливади, пасища, мери, мочурища, както и на други тревни площи (обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот 5 или повече години) в границите на местообитания по т. 2.1, при ползването на земeделските земи като такива;
5. Забранява се разораване и залесяване на поляни и други естествени открити пространства в горските територии в границите на негорските природни местообитания по т. 2.1;
6. Забранява се премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива;
7. Забраняват се промени в хидрологичния режим чрез отводняване, коригиране, преграждане с диги в границите на водозависимите природни местообитания; изключения се допускат в урбанизирани територии, при бедствия и аварии или за дейности, подобряващи природозащитното състояние на местообитанията по т. 2.1;
8. Забранява се усвояване на повече от 30 % от средно-годишния отток на р. Янтра и притоците є за ВЕЦ, намиращи се в процедура по издаване или продължаване на действието на разрешително по Закона за водите към датата на издаване на заповедта;
9. Забранява се съгласуване на инвестиционни предложения за нови ВЕЦ, вкл. чрез надграждане и/или реконструкция на съществуващи бентове, прагове и други съоръженията, изгубили първоначалното си предназначение, с изключение на тези, за които е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
10. Забранява се съгласуване на строителството на ветрогенератори и фотоволтаици извън урбанизирани територии освен като собствени източници на електрическа енергия и с изключение на тези, за които е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
11. Забранява се търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник” има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства (ЗПБ) и по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие;
12. Забранява се чупене, повреждане, събиране и/или преместване на пещерни и скални образувания.

Припокриване (частично или пълно):
Защитена местност: ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia)


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС