ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Този интернет сайт представлява електронен регистър на защитените територии, обявени по Закона за защитените територии, и защитените зони, част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, обявени по Закона за биологичното разнообразие. Той предоставя възможност за търсене по различни критерии и изобразяване на информация за тях.

В регистъра се поддържат актуални данни за характеристиките на всяка официално обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите защитена територия или защитена зона. Тези данни включват: уникален идентификационен код; наименование; категория; актуална площ (в ха); местоположение – землища, общини, области, РДГ (ДГС и ДЛС), РИОСВ, в които попада; № и дата на заповедите за обявяване и промяна; № и дата на Държавен вестник; актуални забрани и режими; цел и предмет на обявяване; припокриване с други защитени обекти; карта на обекта; снимка на някои обекти.


I. Списък на защитените територии и защитените зони
Представя всички актуални защитени територии и защитени зони в България.


II. Просто търсене на защитени територии и защитени зони
Представя защитените територии и защитените зони, съдържащи въведения текст в данните, визуализирани в междинния резултат от търсенето.


Забележки:
1) При всички видове търсене първо се представя междинен резултат със следните данни: Име на територията, Категория, Местоположение и Регионална инспекция по околна среда и води, отговорна за нея.
2) В началото на междинния резултат са включени защитените територии, а след тях - защитените зони.
3) Наименованието на територията е препратка към страница с пълна информация за нея.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: r.andonov@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.04.2014
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС