ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

   

За нас

Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) се създава и функционира в съответствие с чл. 1, т. 7 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Системата се организира в съответствие с Глава осма от ЗООС и включва Националните мрежи за мониторинг на: въздух, води, земи и почви, гори и защитени територии, биологично разнообразие, шум и йонизиращи и нейонизиращи лъчения. В обхвата на НСМОС се включват и контролно-информационните системи за емисии на вредни вещества с атмосферния въздух, емисиите на отпадъчни води във водни обекти и информационна система за отпадъците.

Интегрираната информационна система за докладване (ИИСД) е създадена с цел изпълнение на ангажиментите на Република България за докладване до Европейската комисия в областта на управление на отпадъците и за Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ).

ИИСД осигурява възможност (чрез интернет, on-line) операторите, задължени да докладват, да предоставят необходимата информация директно в системата, а администрацията – Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), да верифицира и потвърждава представените данни.

За улеснение на потребителите ИИСД е разработена с един-единствен вход (потребителско име и парола), като успешното влизане осигурява достъп до главното меню, от което се избират всички възможни действия, които могат да се извършват от потребителя. Главното меню зависи от типа на потребителя (задължено лице, РИОСВ, тематичен експерт, администратор).


Отпадъци

Националната информационна система за отпадъци е създадена да осигури събирането, обработката, анализирането и разпространяването на данни, регламентирани от действащото национално законодателство в областта на управление на отпадъците.

Събраните, верифицирани и обобщени данни имат за цел:

1. Предоставяне на Министерство на околната среда и водите на необходимата информация с оглед осъществяване на функциите му в областта на управление на отпадъците;

2. Подпомагане изготвянето на доклад относно прилагането на наредбите, регламентиращи управлението на масово разпространени отпадъци;

3. Осигуряване на необходимата информация във връзка с докладването на Република България до Европейската комисия съгласно Директивите в областта на управление на отпадъците.

4. Осигуряване на информация въз основа на която да се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни въздействия.

5. Осигуряване на достъп до обществена информация за управление на отпадъците като подпомага участието на обществеността в процеса на вземането на решения.


ЕРИПЗ

Националната информационна система за докладване по ЕРИПЗ е създадена да осигури докладването по Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители.

Регламент № 166/2006 изисква операторите, извършващи дейности, попадащи в обхвата на Приложение І от Регламента, да докладват годишното изпускане и пренос на замърсители до Европейската комисия (ЕК). Регламентът за ЕРИПЗ включва специфична информация относно изпускането на замърсители във въздуха, водите и почвата, както и преноса извън площадката на отпадъци и замърсители в отпадъчни води. Освен това ЕРИПЗ включва и данни за изпускането на замърсители от източници на неорганизирани емисии.

Задължението за докладване от операторите по Приложение І от Регламента е залегнало в чл. 125, ал. 1, т. 5 и чл. 125а от ЗООС.

ЕРИПЗ цели подобряване на достъпа на обществеността до информация за околната среда чрез прилагането на интегриран регистър, под формата на обществено достъпна електронна база данни, и установява правила за неговото функциониране, като по този начин допринася за предотвратяване и намаляване на замърсяването, предоставя данни за разработване на политики и подпомага участието на обществеността в процеса на вземането на решения.

Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01