ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

Публични регистри

Системата поддържа следните публични регистри:

1. Данни от докладването към Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01