ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ), приет на 18 януари 2006 г., изисква операторите, извършващи дейности, попадащи в обхвата на Приложение І от него, да докладват годишното изпускане и пренос на замърсители до Европейската комисия (ЕК).

ЕРИПЗ цели подобряване на достъпа на обществеността до информация за околната среда чрез прилагането на интегриран регистър, като по този начин допринася за предотвратяване и намаляване на замърсяването, предоставя данни за разработване на политики и подпомага участието на обществеността при взимането на решения.

Страните-членки на Европейския съюз са задължени да докладват изпусканията от всички дейности, попадащи в Приложение І на Регламента. Приложението включва 65 дейности, групирани в 9 сектора:

1. Енергиен сектор,

2. Производство и обработка на метали,

3. Минерална промишленост,

4. Химическа промишленост,

5. Управление на отпадъците и отпадъчните води,

6. Производство и преработка на хартия и дървесина,

7. Интензивно животновъдство и аквакултури,

8. Животински и растителни продукти от сектора на храни и напитки,

9. Други дейности.

Ако оператор извършва дейност, посочена в Приложение І, за която прагът на капацитета (където е приложимо) е надвишен, то този оператор има задължението да докладва изпускането и преноса на замърсителите, изброени в Приложение ІІ на Регламента. Допълнително условие да бъдат докладвани емисиите, е те да надвишават граничните стойности, посочени в Приложение ІІ.

Приложение ІІ на Регламента включва 91 замърсителя, които са определени със съответен пореден номер, CAS номер, където е наличен, и име на замърсителя. За изпускането на замърсители във въздуха, водата и почвата, както и за преноса им извън площадката, за всеки замърсител от Приложение ІІ на Регламента е определена гранична стойност (праг). За преноса на отпадъци извън площадката са определени следните прагове: 2 т/г. за опасни отпадъци и 2000 т/г. за неопасни отпадъци.

Изискването за докладване по ЕРИПЗ е залегнало в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Чл. 22а от ЗООС определя задължението за докладване на операторите, попадащи в Приложение I на Регламент № 166/2006, както и сроковете за това.

Чл. 22б от ЗООС определя Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) да обобщава данните от докладването по ЕРИПЗ и да поддържа публичен регистър на изпускането и преноса на замърсители на национално ниво, както и да осигурява достъп до него чрез интернет страницата на ИАОС.

За целта като част от Интегрираната информационна система за докладване (ИИСД), функционира Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ в съответствие с изискванията на Регламент № 166/2006 и ЗООС. Системата осигурява докладване през интернет от операторите (първични звена), верифициране и потвърждаване на докладите от РИОСВ (междинни звена) и изготвяне на докладите до ЕК от ИАОС (крайно звено). Част от интегрираната система е и публичният регистър, осигуряващ възможност за извършване на справки от данните в системата.

Последни новини
05.02.2020
Докладване за 2020 г.
Операторите със задължение за докладване по Регламент 166/2006 трябва да въведат данни в системата за докладване по ЕРИПЗ до 31.03.2021г.

Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01