ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

РИОСВ:
Област:
Община:
Населено място:
Операция с отпадъци:
Код на отпадък:
Текст за търсене: (търсене по БУЛСТАТ или част от името на предприятието)


ДИЛЛ ТРАНС ЕООД
Разрешение № 07-РД-00000279-00 от 19.06.2015 г.
БУЛСТАT 203420901
с. Мокрище, обл. Пазарджик
Директор: ЙОРДАН ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
Телефон: 0885 560 620
 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 48876;местност Меселим пере 4
  • Код 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
   • Т - Транспортиране

 • АНЕС - 96 ООД
  Разрешение № 09-РД-00000099-01 от 05.04.2013 г.
  БУЛСТАT 115790035
  с. Царацово, обл. Пловдив
  ул. ШИПКА № 26
  Директор: ДОНКА БОЙЧЕВА АНГЕЛОВА
  Телефон: 0888608 439
 • Площадка № 1 /9000800/
  с. Виница, обл. Пловдив
  Адрес: с.Виница
  Телефон: 0897850515
  Лице за контакт: Иван Ангелов
  • Код 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
   • Т - Транспортиране

 • АТЛАС ЕКО ГРУП ООД
  Разрешение № 09-РД-00000334-02 от 18.05.2015 г.
  БУЛСТАT 201297058
  гр. Пловдив, обл. Пловдив
  Директор: СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
  Телефон: 0888/762 116
 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 56784; бул. Н. Вапцаров 35, ет.4, ап.71
  • Код 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
   • Т - Транспортиране

 • Б.И. ПРОПЪРТИ ЕООД
  Разрешение № 03-РД-00000622-00 от 30.07.2014 г.
  БУЛСТАT 175422851
  гр. Девня, обл. Варна
  Директор: БОЖИДАР СИМЕОНОВ ИВАНОВ
  Телефон: 0899/ 109 325
 • Площадка № 1 - гр.Девня, ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ № 4
  • Код 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
   • Т - Транспортиране

 • БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД
  Разрешение № КР-00000473 от 2013 г.
  БУЛСТАT 834020850
  гр. София, обл. София (столица)
  Директор: РАЛИЦА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА-АНГЕЛОВА
 • Площадка № 1 - землище на с. Хрищени, общ. Ст. Загора
  • Код 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
   • D09 - Физико-химично третиране, неупоменато в друга операция по обезвреждане (например изпарение, сушене, калциниране, микровълнова обработка и други, при което се получават съединения или смеси, които се обезвреждат по която и да е от операциите D1 - D12
   • D12 - Постоянно съхраняване (например съхраняване в контейнери в мини и други)
   • D13 - Смесване преди предаване за обезвреждането им по някоя от операциите D1 - D12
   • D14 - Препакетиране преди предаването им за обезвреждане по която и да е от операциите D1 - D13
   • D15 - Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане D1 - D14, освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
   • ПрС - Предварително съхраняване
   • Т - Транспортиране

 • БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД
  Разрешение № 11-ДО-00000229-00 от 04.08.2014 г.
  БУЛСТАT 834020850
  гр. София, обл. София (столица)
  Директор: РАЛИЦА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА-АНГЕЛОВА
  Телефон: 02 9441905
  Факс: 02 9441907
 • Площадка № 1 - област Смолян (община Баните, община Борино, община Девин, общин
  • Код 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
   • D14 - Препакетиране преди предаването им за обезвреждане по която и да е от операциите D1 - D13

 • БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД
  Разрешение № 02-ДО-00000467-00 от 12.08.2014 г.
  БУЛСТАT 834020850
  гр. София, обл. София (столица)
  бул. Васил Левски 118
  Директор: РАЛИЦА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА-АНГЕЛОВА
  Телефон: 02 9441905
  Факс: 02 944 19 07
 • Площадка № 1 - обл. Бургас
  • Код 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
   • D14 - Препакетиране преди предаването им за обезвреждане по която и да е от операциите D1 - D13

 • БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД
  Разрешение № 15-ДО-00000273-00 от 12.08.2014 г.
  БУЛСТАT 834020850
  гр. София, обл. София (столица)
  Директор: РАЛИЦА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА-АНГЕЛОВА
  Телефон: 02 / 944 19 05
  Факс: 02 / 944 19 07
 • Площадка № 1 - област Шумен (община Велики Преслав, община Венец, община Върбиц
  • Код 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
   • D14 - Препакетиране преди предаването им за обезвреждане по която и да е от операциите D1 - D13

 • БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД
  Разрешение № 04-ДО-00000797-00 от 14.08.2014 г.
  БУЛСТАT 834020850
  гр. София, обл. София (столица)
  Директор: РАЛИЦА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА-АНГЕЛОВА
  Телефон: 02/9441905
  Факс: 02/9441907
 • Площадка № 1 - област Велико Търново (община Велико Търново, община Горна Оряхо
  • Код 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
   • D14 - Препакетиране преди предаването им за обезвреждане по която и да е от операциите D1 - D13

 • БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД
  Разрешение № 14-ДО-00000222-00 от 19.08.2014 г.
  БУЛСТАT 834020850
  гр. София, обл. София (столица)
  Директор: РАЛИЦА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА-АНГЕЛОВА
  Телефон: 029441905
  Факс: 029441907
 • Площадка № 1 - Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, С
  • Код 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
   • D14 - Препакетиране преди предаването им за обезвреждане по която и да е от операциите D1 - D13 • Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

  Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01